Evaluation

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
แบบประเมิน (Evaluation)


สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ สำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีการศึกษา 2565 การสำรวจในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฎิบัติงานและกระบวนการทำงานต่าง ๆ ของสำนักฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ

โดยการสำรวจในครั้งนี้ ประกอบด้วยข้อมูล 6 ด้าน ดังนี้
  1. ด้านทรัพยากรห้องสมุด
  2. ด้านบริการ/กระบวนการต่าง ๆ ของห้องสมุด
  3. ด้านบุคลากรของห้องสมุด
  4. ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก
  5. ด้านการสื่อสารกับผู้รับบริการ
  6. ด้านความผูกพันกับห้องสมุด

คลิก>> แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ


ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในครังนี้

 

 (A satisfaction and dissatisfaction survey of the users on Khunying Long Athakravisuntorn Learning Resources Center)    
Eng
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hat Yai Songkhla 90110
Tel +66-7428-2352 ©2024 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน