วิสัยทัศน์ (Vision)
ห้องสมุดดิจิทัลที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการบริการระดับสากล ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน
A Digital Library that supports lifelong learning and international service under sustainable development

พันธกิจ (Missions)
1) พัฒนาการบริการและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้สู่ความเป็นระบบอัตโนมัติอย่างครบวงจร
     Develop services and learning environments towards a fully automated system.
2) พัฒนาองค์กรให้รองรับการบริการระดับสากล ภายใต้มาตรฐาน อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     Develop the standardized and environmentally friendly organization to support international services.

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)
SO1: พัฒนาระบบการบริการสู่ความเป็นดิจิทัลครบวงจร
Develop fully automation system towards digital service.
SO2: พัฒนาพื้นที่และแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคดิจิทัล
Develop spaces and learning environments to support lifelong learning in digital era.
SO3: พัฒนาสารสนเทศดิจิทัลและบริการเชิงรุกสนับสนุน SO ของมหาวิทยาลัย
Develop digital resources and proactive service for PSU Strategic Objectives.
SO4: พัฒนาทักษะบุคลากรสู่ความเป็นสากล และสร้างอัตลักษณ์องค์กร
Develop human resources towards internationalization and create an organization identity.
SO5: พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นมาตรฐาน สร้างความมั่นคงทางรายได้และระบบข้อมูล
Develop standardized organization and stability in terms of income and information systems.
Image
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน