loading...
[เข้าสู่ระบบ]
หอสมุดคุณหญิงหลง มีความประสงค์จะบริจาคหนังสือ/ตำราเก่าแก่ผู้ใช้บริการที่สนใจ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร 
มีความประสงค์จะบริจาคหนังสือ/ตำราเก่าแก่ผู้ใช้บริการที่สนใจนำไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
เชิญเลือกหนังสือได้ที่บริเวณ ทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
ตั้งแต่วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (รายชื่อหนังสือ.xls)รายชื่อหนังสือ.xls 59 Kb

Comments (0)Add Comment
Write comment
You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.

busy
 
 
 
 
   PSU Knowledge Bank KM Board facebook หอสมุดคุณหญิงหลงฯ  
Best View
Resolution 1024x768 +