แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 2555
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

 
วันที่ 27/10/2016
เลือกประเภทบุคลากร
อาจารย์, ระบุคณะ
นักศึกษา ป.ตรี, ระบุคณะ
นักศึกษา ป.โท/เอก, ระบุคณะ
บุคลากรสายสนับสนุน นักเรียน ม.อ.ว. บุคคลภายนอก / ระบุอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา    
 
 

ประเด็นความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
 1.1 ทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
 1.2 ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ
 1.3 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย
 1.4 สารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของห้องสมุด มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
 2.1 ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เข้าใจง่าย
 2.2 การให้บริการมีความถูกต้อง และรวดเร็ว
 2.3 การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหาได้ง่าย และรวดเร็ว
 2.4 การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่าย มหาวิทยาลัยมีความสะดวกและรวดเร็ว
 2.5 การบริการให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว
3. ด้านบุคลากรของห้องสมุด มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
 3.1 บุคลากรให้บริการโดยการแต่งกายและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
 3.2 บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและด้วยกิริยามารยาทที่ดี
 3.3 บุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจมีความเป็นมิตร เต็มใจ ช่วยเหลือ และมีอัธยาศัยดี
 3.4 บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้น และมีความพร้อม
 3.5 บุคลากรให้บริการด้วยความ เสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
 3.6 บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ความสามารถเชื่อถือได้แบบมืออาชีพ
 3.7 บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ
 3.8 บุคลากรส่งมอบบริการได้ตรงตามเวลาที่สัญญากับผู้ใช้บริการ
4. ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
 4.1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
 4.2 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอ
 4.3 ความปลอดภัยภายในห้องสมุด
 4.4 ความสะอาดภายในห้องสมุด
5. ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
 5.1 การประชาสัมพันธ์มีหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ อีเมล์ จดหมายข่าว จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการเป็นต้น
 5.2 เอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะนำการให้บริการ มีความชัดเจนและเพียงพอ
 5.3 การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการกิจกรรมและทรัพยากร        สารสนเทศใหม่มีความสม่ำเสมอ
 5.4 การสื่อสารกับผู้ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการให้บริการมีความสม่ำเสมอ
 
  ประเด็นความไม่พึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ
 

คำชี้แจง
  1. โปรดเติมข้อความลงในช่องว่างตามความรู้สึกของท่านต่อการให้บริการ
  2. คำตอบที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น

  1. ความไม่พึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

----------

  2. ความไม่พึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

----------

  3. ความไม่พึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

----------

 

4. ความไม่พึงพอใจด้านคุณภาพของการให้บริการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

----------

  5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

----------
 

**กรอกรหัส 4 หลัก
**ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

 
ขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม เราจะพยายามปรับปรุงเพื่อท่านทุกคน